KARTY PRACY kl.4 - kl.8 PDF / Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000

 Karty pracy kl.4 - kl.8 / Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000
Tym razem zapraszam / karty pracy działania + ROZWIĄZANIA :)
Można wydrukować i dowolnie z nich skorzystać - jako kartkówki, sprawdziany a nawet karty pracy na zajęcia rewalidacyjne z matematyki.
Karty pracy kl.4 - kl.8 PDF / Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000

Poniżej plik PDF do druku, dostępny jest w cenie 5zł na stronie sklep:
Karty pracy 4 - 8 / PDF / Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000
Ps. Pamiętaj o  prawach autorskich. 
Korzystając z moich materiałów edukacyjnych, zawsze podaj autora oraz link zwrotny do mojej strony.
.........
Dziękuję i zapraszam :)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Kolejną ustawa, która reguluje pracę w szkole, to Prawo Oświatowe.
Ustawa ta reguluje 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
Ujednolicony tekst, w formie PDF:
Ustawa ta określa rodzaje i zasady funkcjonowania oraz organizację kształcenia w szkołach i przedszkolach oraz placówkach niepublicznych.
Ponadto określa zasady:
organizacji wychowania przedszkolnego,
spełniania obowiązku szkolnegoobowiązku nauki i obowiązku przygotowania przedszkolnego,
zarządzania szkołami i placówkami publicznymi, w tym wykaz i zakres kompetencji dyrektorów szkół i placówekrad pedagogicznych oraz społecznych organów w systemie oświaty (rad rodzicówsamorządów uczniowskich),
organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych,
przyjmowania do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek,
kształcenia osób przybywających z zagranicy,
działania szkół i placówek niepublicznych,
działania placówek doskonalenia nauczycieli.
 .........
Dziękuję i zapraszam :)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Zbiór aktów prawnych regulujących pracę w szkole.
Pierwszy z nich, to Karta Nauczyciela
Całą treść ustawy, znaleźć można na stronie:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
Treść całej ustawy, znajduje się poniższym Pdf:
Jakie kwestie reguluje Karta Nauczyciela?
Karta Nauczyciela to ustawa o szczególnym charakterze, ponieważ ma pierwszeństwo przed Kodeksem Pracy. Karta Nauczyciela składa się z 15 rozdziałów, określających kolejno: obowiązki nauczycieli, wymagania kwalifikacyjne, awans zawodowy, nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stosunku pracy, warunki pracy i wynagrodzenie, nagrody i odznaczenia, uprawnienia socjalne i urlopy, finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego, ochronę zdrowia, Dzień Edukacji Narodowej, odpowiedzialność dyscyplinarną i uprawnienia emerytalne.
Ustawa ta ustala i reguluje oprawa oraz obowiązki nauczycieli
Podlegają jej nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz placówkach doskonalenia nauczycieli, zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych. W przypadku prywatnych placówek (szkolnictwa niepublicznego) lub szkół publicznych, których organem prowadzącym jest np. stowarzyszenie, Karta Nauczyciela nie obowiązuje lub obowiązuje w ograniczonym zakresie.
 .........
Dziękuję i zapraszam :)