Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Zbiór aktów prawnych regulujących pracę w szkole.
Pierwszy z nich, to Karta Nauczyciela
Całą treść ustawy, znaleźć można na stronie:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
Treść całej ustawy, znajduje się poniższym Pdf:
Jakie kwestie reguluje Karta Nauczyciela?
Karta Nauczyciela to ustawa o szczególnym charakterze, ponieważ ma pierwszeństwo przed Kodeksem Pracy. Karta Nauczyciela składa się z 15 rozdziałów, określających kolejno: obowiązki nauczycieli, wymagania kwalifikacyjne, awans zawodowy, nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stosunku pracy, warunki pracy i wynagrodzenie, nagrody i odznaczenia, uprawnienia socjalne i urlopy, finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego, ochronę zdrowia, Dzień Edukacji Narodowej, odpowiedzialność dyscyplinarną i uprawnienia emerytalne.
Ustawa ta ustala i reguluje oprawa oraz obowiązki nauczycieli
Podlegają jej nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz placówkach doskonalenia nauczycieli, zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych. W przypadku prywatnych placówek (szkolnictwa niepublicznego) lub szkół publicznych, których organem prowadzącym jest np. stowarzyszenie, Karta Nauczyciela nie obowiązuje lub obowiązuje w ograniczonym zakresie.
 .........
Dziękuję i zapraszam :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz